ครูนอกกรอบค้นพบอะไรในโรงเรียนนอกกะลา ?

โลกอนาคตที่เด็กๆ จะต้องเผชิญเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ทั้งขีดจำกัดของทรัพยากร ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการล้นทะลัก ของข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่พยามยามทำให้ทุกคนมีความรู้ชุดเดียวกัน ละเลยทักษะที่จำเป็น เน้นการแข่งขัน ซึ่งไม่อาจตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตในโลกอนาคตได้

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่เพียงแต่ให้นักเรียนมีความรู้ ภูมิปัญญา แต่ต้องการปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณด้วย รวมทั้งมีทั้งปัญญาภายในที่เข้าใจตนเองและปัญญาภายนอกที่เข้าใจโลกและมีทักษะชีวิต

แนวทางสำคัญที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้นำมาใช้ในการจัดการศึกษาคือ “จิตปัญญา” โดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชนโรงเรียน ใช้จิตวิทยาเชิงบวกคือเคารพความเป็นมนุษย์ และใช้กิจกรรมจิตปัญญาเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความรู้สึกตัวและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งอื่น

การบรรยายเรื่อง ครูนอกกรอบค้นพบอะไรในโรงเรียนนอกกะลา ? โดย ครูวิเชียร ไชยบัง บันทึกในโอกาสการประชุมวิชาการประจำปี 2557 (TK Forum 2014)