เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน: วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน

เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน: วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน

เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน: วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน บรรยายโดย ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ บันทึกในโอกาสการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 
โครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านและนิทานอาเซียนสำหรับเด็กสำรวจและคัดเลือกหนังสือนิทานของประเทศอาเซียนทุกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย นิทานพื้นบ้านของทุกชาติมีคุณค่าที่สำคัญร่วมกันคือ ความเอื้ออาทร การมีสติเมื่อพบกับปัญหาและรู้จักใช้ไหวพริบ เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง และสามารถใช้นิทานเป็นสื่ออย่างกลมกลืนกับหลักคำสอนทางศาสนา