คิดนอกกรอบ

การคิดนอกกรอบพูดง่ายแต่ทำยาก คนที่คิดนอกกรอบไม่ใช่คนเพ้อฝัน แต่เป็นคนที่สามารถใช้ความคิดเชิงตรรกะเหตุผล และมีความเข้าใจด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างสมดุล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งเดิมให้ดีขึ้น

มีบทความมากมายที่นำเสนอวิธีการคิดนอกกรอบแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นเคล็ดลับ 5 ประการ สำหรับผู้ที่อยากคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กรหรือสังคมส่วนรวม ได้แก่ กล้าคิดแตกต่างและไม่กลัวความล้มเหลว ฝึกการคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ หมั่นตั้งคำถามและหาคำตอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความคิดเปิดกว้างและถ่อมตน