จาก MOOC ถึง Thai MOOC ช่วยกันทำความเข้าใจ เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน

MOOC (Massive Open Online Course) หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน ซึ่งมีลักษณะให้เข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนคน เป็นระบบเปิดให้กับทุกคนที่อยากเรียนจะต้องได้เรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ปี 2560 Thai MOOC เริ่มเปิดสอนอย่างเป็นทางการ จัดทำเนื้อหาโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยกว่า 40 แห่ง มีรายวิชาแล้วกว่า 150 วิชา ในอนาคต Thai MOOC มีแนวทางจะขยายขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน ไปจนถึงวัยชรา รวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อสำเร็จหลักสูตรของสถานศึกษาในระบบ