เด็กอ่านโลก: จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่

เด็กอ่านโลก: จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และนายสรรชัย หนองตรุด หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารคดี สถาบันรามจิตติ บันทึกในโอกาสการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

วิทยากรได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการลงพื้นที่ทำงานกับเด็กเยาวชนหลายพื้นที่ในการทำ “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้นอกฐานโรงเรียนผ่านกระบวนการผลิตสื่อสารคดี” จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กเรียนรู้คือ การชวนให้สงสัยใช้จินตนาการ และฝึกการตั้งคำถาม จะทำให้พบความรู้นอกเหนือตำราอีกมากมาย