กระตุกต่อมวิทย์ คิดด้วยเหตุผล และอย่าด่วนสรุป!

ทฤษฎีความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานับตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการที่วิทยาศาสตร์ก้าวเข้ามามีอำนาจนำเหนือความคิดและวิธีวิทยาอื่น แต่ก็ใช่ว่ามนุษย์นั้นจะรักในความรู้และมีเหตุมีผลกันถ้วนทั่วทุกคน ยิ่งในภาวะที่ข่าวสารสารสนเทศท่วมท้นจนแยกแยะจริงเท็จได้ยากดังเช่นปัจจุบัน ปัญหาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ไร้เหตุผลและไม่เป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดขึ้นและมีอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมซึ่งความคิดแบบวิทยาศาสตร์ยังอ่อนแอ จำต้องมีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ช่วยไขข้อข้องใจและอธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย ด้วยความรู้ ข้อมูล และตรรกะเหตุผล