สิ้นสุดวาทกรรมคนไทยอ่านน้อย โจทย์ที่ยากกว่าคือสร้างนิสัยรักการอ่าน

น่าดีใจที่ผลสำรวจการอ่านปีล่าสุดชี้ว่าคนไทยอ่านเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดยังมีคำถามชวนให้คิดอีกมากมาย ทั้งปัญหาเด็กอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ความเหลื่อมล้ำ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ความเข้าใจผิดของพ่อแม่ ไปจนถึงการปรับตัวของห้องสมุด ข้อมูลหลากหลายจากผลสำรวจการอ่านช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำความเข้าใจพฤติกรรมการอ่านของคนแต่ละวัยแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงประเด็นการอ่านเชิงคุณภาพซึ่งน่าวิเคราะห์วิจัยอีกหลายเรื่อง และยังช่วยให้การทำงานส่งเสริมการอ่านดำเนินไปบนฐานของข้อมูลและความรู้ มิใช่ทำไปตามวาทกรรมความเชื่อที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับ