นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้

นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการอ่านออกเขียนได้เป็นอันดับที่ 17 ของโลก โดยมีสถิติอัตราการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 93.5 อันเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนาระบบห้องสมุด และการสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทัศนคติที่ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของประชาชนชาวเกาหลีที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษา

นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้ บันทึกในโอกาสการสัมมนา TK Forum 2010 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอเนื้อหาส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งศึกษาความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเวียดนาม

ที่มาภาพประกอบ : ©National Library for Children and Young Adults of Korea