Social And Cognitive Benefits Of Lifelong Reading

การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเยาวชน เพราะทักษะการอ่านมีผลอย่างยิ่งต่อศักยภาพในการเรียนรู้เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น ปัจจุบันพฤติกรรมการอ่านของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอิทธิพลของสื่อดิจิทัล จนเกิดข้อกังขาว่าเยาวชนควรอ่านหนังสือหรือเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากัน

Mr. N Varaprasad ชี้ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดหาใช่รูปแบบของการอ่าน และเราไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ แต่ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อหา นอกจากนี้ ยังมองถึงการขยายตลาดหนังสือของประชาคมอาเซียน ซึ่งหากมีการขยายขอบข่ายเนื้อหาให้กว้างไกลไปกว่าเรื่องราวจำเพาะของแต่ละประเทศ ย่อมจะให้ให้ตลาดหนังสือในภูมิภาคเกิดความตื่นตัวและเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน