โอกาสทองของห้องสมุดกับบทบาทผู้ผลิตสิ่งพิมพ์เอง (Self-publish)

เป็นไปได้หรือไม่ที่ห้องสมุดจะผลิตสิ่งพิมพ์เองหรือ Self-publish?

บทบาทของห้องสมุดในการเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์เองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะความประจวบเหมาะของโอกาส 3 ประการ ได้แก่ ความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัล ความแพร่หลายกระจายตัวของการส่งเสริมการเขียนและการผลิตสื่อ และโอกาสจากสิ่งท้าทายห้องสมุดอย่างน้อย 2 เรื่อง คือการเป็นสถาบันทางสังคมที่ทำหน้าที่ช่วยอุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของผู้คน และเป็นสถาบันที่สร้างเครื่องมือจัดระบบหรือสืบค้นสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์

ภาพประกอบเรื่อง Designed by Freepik