ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ‘อ่านทั้งเมือง เรื่องเดียวกันเชียงราย’

“อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกันเชียงราย” เริ่มกิจกรรมแรกด้วยการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเชียงรายที่จะนำไปสร้างนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เมื่อกลางเดือน ก.ค. 63 ก่อนหน้านั้นคณะผู้ดำเนินงานได้รวบรวมรายชื่อกลุ่มองค์กรและบุคคลที่ทำงานด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในเชียงรายมาระยะหนึ่ง และประสานเชื่อมโยงทุกกลุ่มมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นที่จังหวัดนี้

จากการเริ่มต้นที่ศูนย์ บัดนี้เชียงรายมีนิทานท้องถิ่นของคนเชียงราย โดยคนเชียงราย เพื่อคนเชียงราย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ “มาลีแอ่วดอย” และ “ทรายน้ำกก” มีการอบรมการใช้นิทานทั้งสองเล่มเพื่อนำไปขยายผลกับครูอนุบาล-ประถมต้น และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วเขตเทศบาลนครเชียงราย มีการจัดประกวดนิทานเล่มเล็กสำหรับเด็กและเยาวชน โดยฝีมือเด็กๆ ประถมปลายถึงมัธยมต้น มีการกระจายหนังสือนิทานไปตามพื้นที่การอ่านและจุดชุมชนทั่วเขตเทศบาล และกำลังจะมีการจัดงานมหกรรมอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกันเชียงราย ในเดือน ธ.ค. 63

เป้าหมายของโครงการที่คาดว่าจะมีคนเข้าถึงสื่อและกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 2,000 คน อาจเกินเป้าไปถึง 5,000 คน อันเนื่องมาจากความตื่นตัวและร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการจึงไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรมในลักษณะอีเวนต์ที่จบเมื่องานเสร็จ แต่กิจกรรมในโครงการนี้ยังก่อเกิดเป็นองค์ความรู้และทักษะที่จะนำไปสร้างผลกระทบต่อเนื่องให้กับการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย