ผลสอบ PISA 2018 คะแนนการอ่านเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

     สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนธันวาคม 62 พบกับเรื่อง…
     • ผลสอบ PISA 2018 คะแนนการอ่านเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนประมาณ 40% เท่านั้นที่มีความสามารถด้านการอ่านตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป (จาก 6 ระดับ) ซึ่งถือเป็นขั้นพื้นฐานที่นัสามารถใช้ทักษะและความรู้ในชีวิตจริงได้
     • อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี หลังคาสีเขียวใหญ่ที่สุดของเอเชีย แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างพื้นที่สาธารณะ ที่นักศึกษาและชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
     • ห้องสมุดในจีนเผาหนังสือที่อาจมีเนื้อหา “ไม่เหมาะสม” เพื่อกำจัดความคิดเห็นที่แตกต่าง สวนทางกับสังคมจีนซึ่งคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นและตระหนักถึงเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
     • หนังสือบำบัด เมื่อเจ็บป่วยจงอ่านหนังสือ ที่ประเทศอังกฤษ นักจิตวิทยาสามารถเขียน “ใบสั่งหนังสือ” แก่คนไข้ เพื่อให้ไปรับบริการหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนใกล้บ้าน
     • มองห้องสมุดไปไกลอีก 10 ปี “Public Libraries 2030” ความร่วมมือระหว่างประเทศสาชิกสหภาพยุโรป เพื่อสนับสนุนให้บรรณารักษ์กลายเป็นนักเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมห้องสมุด