ปลูกฝังพืชพันธุ์รักการอ่าน ให้หยั่งรากระบัดใบในระนอง

กลุ่มระบัดใบ สร้างชื่อให้รู้จักในแวดวงส่งเสริมการอ่านจากโครงการกล่องหนังสือเคลื่อนที่ ซึ่งหมุนเวียนหนังสือระหว่างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนเกิดต้นกล้านักอ่านกระจายไปทั่วจังหวัดระนอง อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายองค์กรและบุคคลที่ทำงานด้านเด็กให้เกิดการเชื่อมร้อยกันได้อย่างกว้างขวาง

ผลลัพธ์ของโครงการซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเข้าถึงหนังสือและการอ่าน จึงไม่เพียงทำให้เด็กๆ ที่ได้อ่านหนังสือ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจน เช่น ลดความก้าวร้าว สมาธิดีขึ้น และกล้าแสดงออก แต่ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูผู้สอนทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัย เกิดเข็มมุ่งอย่างชัดเจนในการร่วมมือพัฒนาเด็กๆ ของระนอง สู่การเติบโตเป็นเยาวชนพลเมืองที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ

Photo : Designed by Jcomp