แกะรอย NLB Labs กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดสิงคโปร์

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดของสิงคโปร์ มาจากการก่อตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดขึ้นโดยเฉพาะ เรียกชื่อว่า NLB Labs โดยมีศูนย์นวัตกรรมห้องสมุด (Library Innovation Centre – LIC) ทำหน้าที่สร้างต้นแบบและพิสูจน์สมมุติฐานก่อนที่จะนำมาปรับใช้จริงกับห้องสมุดในสิงคโปร์ ส่งผลให้ภายในระยะเวลาประมาณ 20 ปี ห้องสมุดสิงคโปร์เปลี่ยนสภาพจากห้องสมุดล้าสมัย ใช้แรงงานคนเป็นหลัก และให้บริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง ปัจจุบันกลายมาเป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐานสากลระดับแนวหน้าของโลก