เมคานู กับ 6 ห้องสมุดที่ให้ความสำคัญกับ ‘คน’ และข้อคิดเรื่องการออกแบบ


ฟริโซ ฟาน แดร์ สทีน (Friso van der Steen) ผู้อำนวยการด้านเทคนิคและผู้อำนวยการโครงการระหว่างประเทศ บริษัท เมคานู (Mecanoo) ประเทศเนเธอร์แลนด์ บรรยายถึงแนวคิดการออกแบบห้องสมุด 6 แห่งทั่วโลกที่เป็นผลงานของบริษัท ซึ่งเมื่อได้ฟังและทบทวนดูแล้วทำให้ได้ข้อคิดว่า การออกแบบนั้นก็คือการคิดแก้ไขปัญหา (Problem-solving Thinking) อันเป็นทักษะการคิดที่ควรมีอยู่ในตัวทุกคน คนที่แก้ไขปัญหาได้ดีก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นหากห้องสมุดมีบทบาทในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คนด้วยการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ย่อมนำมาสู่ปฏิบัติการพลเมืองหรือ Civic Action ซึ่งผู้คนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาของชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่

นี่คือความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบกับการมีส่วนร่วม เป็นความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของห้องสมุดกับชุมชนน่าอยู่และเมืองน่าอยู่

Photographs : Christian Richters