ตั้งหลักคิด พินิจอนาคต บทบาทห้องสมุด

ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โลกของการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก 2 สาเหตุ หนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสองคือความเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ ไม่ว่าผลกระทบจากสาเหตุใดจะมากหรือน้อยกว่ากัน แต่ผลจากความเปลี่ยนแปลงทั้งสองได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงต่อโลกของห้องสมุด ซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในห้องสมุดจำนวนมากในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น การลดพื้นที่จัดเก็บหนังสือมาเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การจัดพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานห้องสมุด การสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับลงมือปฏิบัติหรือทดลองทำ สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าห้องสมุดอนาคตให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม เป็นพื้นที่ค้นพบประสบการณ์และการรู้จักตนเอง เป็นพื้นที่พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัลผ่านสื่อใหม่

ที่มาภาพประกอบเรื่อง
https://www.flickr.com By Aarhus Public Libraries

Stovner library Oslo