‘Learning for Solution’ เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

กิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) คนใหม่ เปิดเผยไอเดียเบื้องหลังแนวคิด Learning to Learn ที่อยากจะเห็นทีเคพาร์ควางบทบาทเป็นแพลตฟอร์มที่ดึงผู้คนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ให้มานั่งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยทำหน้าที่เสมือน Facilitator คอยอำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้เกิดการคิดหรือค้นหาสาเหตุที่มาของปัญหา และทดลองหาวิธีการแก้ไข โดยใช้กระบวนการ Design Thinking ซึ่งให้ความสนใจกับผู้ใช้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงเป็นศูนย์กลาง (Human-centered approach)

เขาบอกว่า ความรู้ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจึงจะเป็นความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์ หัวใจของการเรียนรู้คือการรู้จักวิธีการเรียนรู้และวิธีการคิด แนวคิด Learning to Learn จึงหมายถึงการเรียนรู้เพื่อคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา หรือ Learning for Solution และเป็นที่มาของ Solution Lab ที่เขาอยากสร้างขึ้นให้เป็นต้นแบบ และนำไปเผยแพร่ยังเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างคนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และกล้าลงมือทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

การปรับตัวให้ทันสถานการณ์แวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีพลวัต คือความท้าทายของทีเคพาร์คที่จะขยับไปสู่บทบาทใหม่ที่เป็นมากกว่าห้องสมุด จากเดิมที่เป็นแหล่งให้ผู้คนเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ สัมผัสประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย มาเป็นองค์กรที่จะสร้างวิธีคิดและบรรยากาศให้คนอยากที่จะเรียนรู้ …นี่คือก้าวต่อไปที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง!