กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของห้องสมุดประชาชนเกาสง

readWORLD พาไปรู้จักห้องสมุดประชาชนเกาสง เมืองสำคัญทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน ซึ่งนำกลยุทธ์ส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ นวัตกรรมการให้บริการที่หลากหลายและทันยุคทันสมัยทำให้เมืองเกาสงกลายเป็นแดนสวรรค์ของนักอ่าน และผู้คนก็หันกลับมาเข้าห้องสมุดเพิ่มขึ้น ความสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งทำให้ห้องสมุดประชาชนเกาสงก้าวเข้าสู่ยุคทอง กลายเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมือง รวมทั้งสร้างผลกระทบทางสังคมในแง่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการอ่านให้หยั่งรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัย