นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอยู่ในระดับร้อยละ 99 ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ ระบบการศึกษา ค่านิยมและวัฒนธรรมการอ่านของญี่ปุ่น ซึ่งกระตุ้นให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ ปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านนโยบาย ตลาดหนังสือ และพฤติกรรมการอ่านของชาวญี่ปุ่น

นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น บันทึกในโอกาสการสัมมนา TK Forum 2010 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอเนื้อหาส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งศึกษาความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเวียดนาม

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : wikimedia.org