เกรนจ์ในอังกฤษ วิตตร้าในสวีเดน โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 22

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงจากระบบอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนและการเรียนการสอนรูปแบบเดิมย่อมไม่อาจตอบสนองกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป readWORLD ชวนมารู้จักโรงเรียนคิดใหม่และการเรียนสอนแบบกลับตาลปัตรซึ่งนำมาสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยครูผู้สอนเองก็พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองมาเป็นผู้ปลูกฝังทักษะและสนับสนุนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกอนาคตที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง