ดัชนีนวัตกรรมโลก

ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index ประจำปี 2017 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมให้อาหารโลก” (Innovation Feeding the World) มุ่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงของการสร้างนวัตกรรมในระบบเกษตรกรรมและอาหาร โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 ของโลก รายงานยังระบุประเด็นที่น่าสนใจว่า “การเกษตรดิจิทัล” กำลังปรากฏตัวให้เห็นในขอบเขตทั่วโลก มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดระบบการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากการใช้ที่ดิน การใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้