‘แบบจำลองจัตวากาศ’ ทางเลือก ทางรอดของห้องสมุดในยุคพลิกผัน

โครงการโมเดลแห่งเดนมาร์ก เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ห้องสมุดกำลังเผชิญอยู่ โดยมีการออกแบบแนวคิดใหม่เพื่อสร้างบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือ Four Spaces Model หรือแบบจำลองจัตวากาศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนามาจากการทบทวนประสบการณ์ของห้องสมุดทั้งระดับชาติและนานาชาติ ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้และกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของห้องสมุดทั่วประเทศเดนมาร์ก

ในโลกยุคพลิกผัน (Disruption) ห้องสมุดจำเป็นต้องมีพื้นที่ 4 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ พื้นที่พบปะ และพื้นที่แสดงออก เพื่อบรรลุเป้าหมาย 4 ประการคือ การสร้างประสบการณ์ การมีส่วนร่วม การเสริมพลัง และการสร้างนวัตกรรม

ที่มาภาพ Hjørring Central Library 60hjbib boernebibliotek sandkasse1