ปฏิรูประบบการเรียนรู้คือการปฏิรูปสังคมที่แท้จริง

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ปฏิรูประบบการเรียนรู้คือการปฏิรูปสังคมที่แท้จริง” ในการประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

เขากล่าวว่าการปฏิรูปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา ซึ่งควรมีแนวทางอย่างน้อย 3 ประการคือ ประสิทธิภาพการผลิต สังคมที่เป็นธรรม สังคมที่มีคุณธรรม การปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวจึงควรเป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 ลักษณะ คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วม จุดไฟความอยากรู้ ร่วมรับผิดชอบ และเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ

เขายังเสนอให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้เชื่อมโยงเข้ากับการปฏิรูปสังคม โดยคนที่จะเป็นกำลังสำคัญของการปฏิรูปไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา ควรเป็นคนที่มีทักษะศตวรรษที่ 21 คือมีทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้นควรมีความรู้ในการทำมาหากินและการดำรงชีพ มีทัศนคติและค่านิยมที่เป็นบวก เช่น การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์ มีความกตัญญู มีพฤติกรรมที่ดี คือมีความเป็นมนุษย์และมีความเป็นพลเมือง