ห้องสมุดในยุคข่าวปลอม

ข่าวปลอมหรือ Fake News เฟื่องฟูแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในยุคที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลาย บางครั้งผู้บริโภคสื่อก็ไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ถูกแต่งเติมได้ ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะขาดทักษะการรู้สารสนเทศและสื่อ ขณะที่บางกรณีผู้รับสื่อก็พร้อมยอมรับและหลงเชื่อข่าวปลอมเพียงเพราะเนื้อหาข่าวนั้นตรงกับทัศนคติและจุดยืนทางการเมืองของตน ในแง่นี้ห้องสมุดจึงควรมีบทบาทเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้บริการเรียนรู้การเสพสื่อและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นนักอ่านที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการคิดวิพากษ์แหล่งข้อมูล รวมไปถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับความคิดที่แตกต่าง เพื่อให้ผู้คนรู้จักถกเถียงแลกเปลี่ยนกันด้วยข้อมูลและการใช้เหตุผล