“ดอนแก้วรักการอ่าน” ชุมชนต้นแบบที่ส่งเสริมให้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

เมื่อกล่าวถึงงานด้านส่งเสริมการอ่าน คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงบทบาทของหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น โรงเรียน ห้องสมุดประชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ แต่กรณีของชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คุณค่าของการอ่านเป็นเรื่องที่ชุมชนตระหนักและร่วมกันสร้างกลไกและกระบวนการส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยใช้ประโยชน์จากการอ่าน ค้นคว้า และเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

สนทนากับคุณหล้า ธนิชา ธนะสาร ประธานกลุ่มเพียงพอดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว หญิงเก่งผู้ประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั่วทุกสารทิศ จนเกิดโครงการส่งเสริมการอ่านในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเกือบสิบปี และนำพาให้ดอนแก้วกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านส่งเสริมการอ่าน จนจุดประกายให้กับชุมชนอื่นอีกหลายแห่งในการนำบทเรียนความสำเร็จไปต่อยอดขยายผล