เชียงราย เมืองแห่งการเรียนรู้

มิถุนายน 2562 ยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC (UNESCO Global Network of Learning Cities) เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ อาทิ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป มีบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ (Learning Municipality) สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

การเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC ทำให้เทศบาลนครเชียงรายจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้าง “เมืองแห่งการเรียนรู้” และเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งขณะนี้มีสมาชิก 224 เมือง ใน 52 ประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกเพศวัย

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล เปิดเผยถึงที่มาของการได้รับเลือกเป็นสมาชิก GNLC แผนดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและต่อยอดจากการได้รับโอกาสครั้งสำคัญนับจากนี้ รวมถึงประโยชน์ที่ชาวเชียงรายจะได้รับ