เปลี่ยนห้องสมุดให้เป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรม

จริงหรือ ที่ห้องสมุดกำลังจะถึงกาลอวสาน เมื่อคนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อยลงและสื่อดิจิทัลขยายตัวอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนหลายพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของเยาวชน และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ หลายแห่งเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาท จากการให้บริการด้านหนังสือและสารสนเทศแต่เพียงอย่างเดียว หันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมด้านการทำงานและการศึกษาต่อ รวมทั้งสนับสนุนด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ดังกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลก