‘Bookcase’ ห้องสมุด ร้านกาแฟ พื้นที่การเรียนรู้

เมื่องานสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์ของชีวิต น้อย – ดร.สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์ จึงหันหลังให้กับงานราชการ แล้วมาร่วมกับเพื่อนสนิทเปิดห้องสมุด Bookcase Space and Café ในหมู่บ้านเล็กๆ นอกเมืองเชียงราย

ที่นี่คือพื้นที่เปิดสำหรับคนรักการอ่านหนังสือ หลงใหลกาแฟ และใฝ่หามิตรภาพ แม้ความตั้งใจดั้งเดิมอยากจะทำห้องสมุด แต่ด้วยหลักคิดที่ยืดหยุ่นของเธอและหุ้นส่วน ห้องสมุดจึงกลายเป็นทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร (เมนูตามใจเจ้าของร้าน) ที่นั่งเล่น สถานที่พบปะ และพื้นที่กิจกรรมทางสังคม

สไตล์การตกแต่งดูเหมือนร้านอาหารหรือร้านกาแฟ แต่จุดเด่นของสถานที่นี้คือชั้นหนังสือ มีหนังสือหลากหลายประเภทตามรสนิยมและความสนใจของเจ้าของ ทั้งเรื่องแปล หนังสือรางวัลซีไรต์ หนังสือวิชาการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เพศสภาวะ สตรีนิยม รวมไปถึงวรรณกรรมเยาวชน หนังสือเด็ก หนังสือนำเที่ยว หนังสือแนววิทยาศาสตร์อ่านง่าย ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนแนวคิดที่คำนึงถึงผู้คนทุกกลุ่ม ทุกความสนใจ ทุกความสามารถที่แตกต่าง โดยไม่แบ่งแยกกีดกัน

นอกจากจะเป็นพื้นที่อ่านและให้บริการยืมคืนหนังสือแล้ว ยังเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ ใช้จัดเวิร์คช็อปและกิจกรรมต่างๆ และด้วยพื้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี บวกกับชุมชนหมู่บ้านที่ห้องสมุดตั้งอยู่นี้มีต้นทุนทางสังคมจากการได้รับรางวัลดีเด่นเรื่องการจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย น้อย-สิริพัชร์จึงตั้งใจให้ Bookcase เป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการทำ “อีโคบริก” วัสดุที่ใช้แทนอิฐในการก่อผนัง นับเป็นอีกหนึ่งแรงในการลงมือทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม