readWORLD

BBL สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ

รู้จักทฤษฎีจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานแนวคิด Brain-based Learning 12 ข้อ และหลักการทำงานของสมอง 6 ข้อ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอน การทำงาน และการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกประเภท ทุกช่วงวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *