21 กันยา วันห้องสมุดเพื่อสันติภาพ

วันห้องสมุดเพื่อสันติภาพ หรือ Libraries for Peace Day ตรงกับวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันสันติภาพสากล” คือวันที่ 21 กันยายนของทุกปี มีหลักคิดว่าห้องสมุดควรมีจุดมุ่งหมายให้ผู้คนเข้าถึงความรู้อย่างไม่มีข้อจำกัดและไม่แบ่งแยก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถใช้ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือสันติภาพของมวลมนุษยชาติ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง คือเว็บไซต์ librariesforpeace.org