100 หนังสือดี 14 ตุลาที่ควรอ่าน

‘โครงการ 100 หนังสือดี 14 ตุลาที่ควรอ่าน’ เกิดขึ้นจากการจัดงานฉลอง 40 ปี 14 ตุลา เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยรวบรวมรายชื่อหนังสือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดแรงจูงใจแสวงหาผลงานคุณภาพที่ยังพอจะเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะด้วยการซื้อหาหรือหยิบยืมจากห้องสมุด และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนแก่ครูหรือบรรณารักษ์ไว้ใช้สืบค้นอ้างอิงสำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือห้องสมุด ตลอดจนกระตุ้นให้มีการจัดพิมพ์หนังสือดีที่ขาดหายไปในท้องตลาดขึ้นใหม่

ผู้สนใจรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ บรรณนิทัศน์หนังสือ 100 ชื่อเรื่อง และกระบวนการคัดเลือกหนังสือ ติดต่อขอรับไฟล์เอกสารได้ที่ readworld2018@gmail.com  และ  aom_smallbrick@yahoo.com