10 ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบห้องสมุด: หลักสูตรที่วิชาบรรณารักษ์ไม่ได้สอน

การบริหารจัดการและรูปแบบภาวะผู้นำ เป็นสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนโอกาสให้นวัตกรรมเติบโตและงอกงาม ผู้นำหรือผู้บริหารห้องสมุดจะต้องปลดปล่อยพรสวรรค์ของบุคลากร พร้อมกับควบคุมพรสวรรค์ที่หลากหลายเหล่านั้นให้สอดประสานกันจนเกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด สหรัฐอเมริกา มีแนวคิดว่าการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมจำเป็นต้องมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ และสรุปคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไว้ 10 ประการ ทั้งนี้ การส่งเสริมนวัตกรรมในห้องสมุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงจุดที่องค์กรยืนอยู่ว่าเป็นองค์กรประเภทไหน ซึ่งคิมเบอร์ลี่แบ่งประเภทห้องสมุดออกเป็น 4 ประเภท